PROFESJONALIZM

Nowe pojazdy egzaminacyjne w PORD! Jako pierwsi w Gdyni -OSK L-ka posiada najnowsze pojazdy egzaminacyjne - KIA Rio IV, który są wykorzystywany na egzaminach państwowych w PORD!

B AUTOMAT

Tylko u nas niepowtarzalne wrażenia z jazdy samochodem MINI Cooper S z automatyczną skrzynią biegów. Możliwość odbycia pełnego kursu prawa jazdy B automat  oraz zapozanian się z samochodem podczas kursu prawa jazdy B.

KURS Z TEORIĄ W DOMU

Naucz teorii bez wychodzenia z domu! Zapisz się na kurs i rozpocznij naukę już dziś. Teorię w naszym Ośrodku zamień na teorię w domu.

Regulamin

REGULAMIN
Ośrodka Szkolenia Kierowców L-ka

 

§1

 1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców L-ka.
 2. Ile razy w regulaminie jest mowa o:
  1. osobie  szkolonej  –  oznacza  to  osobę,  która  podjęła  szkolenie  w  Ośrodku  Szkolenia Kierowców L-ka i zaakceptowała zasady opisane w niniejszym regulaminie
  2. szkole  jazdy lub ośrodku  –  oznacza  to  Ośrodek Szkolenia Kierowców L-ka Jakub Frąszczak  wpisaną  przez Prezydenta Miasta Gdyni do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców pod numerem 00972262
  3. szkoleniu – oznacza szkolenie podstawowe, dodatkowe lub uzupełniające kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. (Dz. U. Nr 280 z  2016 r.).

 

§2

Ośrodek prowadzi szkolenie w zakresie kategorii A i B.

 

§3

 1. Szkoła  jazdy  zobowiązuje  się  do  przeprowadzenia  szkolenia  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. (Dz. U. Nr 280 z  2016 r.).

 

§4

Kandydat na kierowcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia szkolenie musi:

 • posiadać Profl Kandydata na Kierowcę.
 • posiadać wymagany wiek: przyjęty na kurs może być kandydat, który w dniu rozpoczęcia kursu ukończył 17 lat i 9 miesięcy.
 • kandydat niepełnoletni musi przedłożyć oświadczenie rodziców lub opiekunów, że wyrażają zgodę na przystąpienie do szkolenia.
 • posiadać orzeczenie lekarskie, przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do badania kierowców i kandydatów na kierowców pojazdów samochodowych, stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami silnikowymi, w stosunku do których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. „B”.

 

§5

 1. Osoba szkolona zobowiązuje się do poinformowania o swojej nieobecności na umówionym wcześniej szkoleniu praktycznym, nie później niż 24 godziny przed terminem tego szkolenia.
 2. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, osoba szkolona zobowiązuje się dokonać opłaty za nieodbyte szkolenie.
 3. W przypadku przystąpienia osoby szkolonej do szkolenia praktycznego w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka odurzającego osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie.
 4. W  przypadku  umyślnego  stworzenia,  przez  osobę  szkoloną,  zagrożenia  zdrowia  lub  życia  innych uczestników  ruchu  drogowego lub uczestników szkolenia,  osoba  szkolona  automatycznie  zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie.
 5. W przypadku umyślnego zniszczenia mienia ośrodka, osoba szkolona zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w całości pokrywającej wartość wyrządzonej szkody.
 6. Warunkiem otrzymania przez osobę szkoloną zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego kategorii B jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminów: teoretycznego i praktycznego.
 7. Osoba szkolona zobowiązuje się stawiać się punktualnie na wszystkie zajęcia z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

 

§6

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo do przerwania szkolenia.
 2. Jeżeli osoba szkolona przerwie szkolenie bez winy szkoły jazdy, ponosi w związku z tym opłaty zgodne z §7 ust. 6.
 3. Jeżeli  szkolenie  zostanie  przerwane  z  winy  szkoły  jazdy  to  osoba  nie  ponosi  opłat  za  część teoretyczną szkolenia. W stosunku do części praktycznej osoba szkolona ponosi opłaty tylko za odbyte szkolenie  w  przypadku  szkolenia  dodatkowego  lub  uzupełniającego.

 

§7

 1.  Opłata  za  szkolenie  zgodna  jest  z aktualnym  cennikiem  obowiązującym  w  szkole  jazdy  i  pomniejszona  o  ewentualne  rabaty przysługujące osobie szkolonej.
 2. Osoba szkolona zobowiązuje się uiścić opłatę za szkolenie w całości przed rozpoczęciem tego szkolenia lub płatność rozłożyć na nieoprocentowane raty, ustalone w umowie. Całość opłaty za kurs osoba szkolona musi opłacić najpóźniej do 20 godziny szkolenia praktycznego.
 3. W  przypadku  nieopłacenia  którejkolwiek  z  rat  szkolenie  zostaje wstrzymane do momentu zapłaty zaległości.
 4. Opłata za poprawkowy egzamin wewnętrzny praktyczny wynosi 50,00 zł.
 5. Opłata  za  nieodbyte  z  winy  osoby  szkolonej  szkolenie  praktyczne  wynosi  35,00  zł  za  każdą planowaną godzinę tego szkolenia.
 6. Opłata za wypowiedzenie umowy bez winy szkoły jazdy wynosi:15,00 zł za każdą godzinę odbytego szkolenia teoretycznego oraz 45,00 zł za każdą godzinę odbytego szkolenia praktycznego
 7. W  przypadku  nieuregulowania  płatności  za  szkolenie  należność  zostanie  przekazana  firmie windykacyjnej.

 

§8

 1. Korzystanie z usług OSK L-ka jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 2. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

    kurs prawo jazdy Gdynia

l-ka Gdynia 881 60 10 10
 

Ośrodek Szkolenia Kierowców L-ka

ul. Starowiejska 41/43
81-363 Gdynia

 

KURS PODSTAWOWY kat. B

1399zł  1299zł

KURS Z TEORIĄ W DOMU kat. B

1299zł

KURS B AUTOMAT

1599zł

KURS PODSTAWOWY kat. A

1199zł

KURS Z TEORIĄ W DOMU kat. A

 1299zł

KURS EKSPRESOWY 

1799zł  1599zł

KURS INDYWIDUALNY

1799zł  1599zł

KURS ROZSZERZONY

1799zł  1699zł

 

 

DODATKOWA GODZINA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

25zł/godzina

DODATKOWA GODZINA JAZDY

50zł/godzina

PAKIETY GODZIN JAZD DODATKOWYCH 

450zł/10godzin 860zł/20godzin
1200zł/30godzin

DODATKOWA GODZINA JAZDY AUTOMAT

60zł/godzina

PAKIETY GODZIN JAZD DODATKOWYCH AUTOMAT

550zł/10godzin 1000zł/20godzin

DODATKOWA GODZINA JAZDY EKSPRES - DZIŚ DZWONISZ, DZIŚ JEŹDZISZ

80zł/godzina

 


 
 

 

Polityka prywatności