PROFESJONALIZM

Nowe pojazdy egzaminacyjne w PORD! Jako pierwsi w Gdyni -OSK L-ka posiada najnowsze pojazdy egzaminacyjne - KIA Rio IV, który są wykorzystywany na egzaminach państwowych w PORD!

B AUTOMAT

Możliwość odbycia pełnego kursu prawa jazdy B automat samochodem KIA RIO IV z automatyczną skrzynią biegów! Kurs odbywa się takim samym pojazdem jak podczas egzaminu w PORD. 

KURS Z TEORIĄ W DOMU

Naucz się teorii bez wychodzenia z domu! Zapisz się na kurs i rozpocznij naukę już dziś. Teorię w naszym Ośrodku zamień na teorię w domu.

Regulamin

REGULAMIN
Ośrodka Szkolenia Kierowców L-ka

 

§1

 1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców L-ka.
 2. Ile razy w regulaminie jest mowa o:
  1. osobie  szkolonej  –  oznacza  to  osobę,  która  podjęła  szkolenie  w  Ośrodku  Szkolenia Kierowców L-ka i zaakceptowała zasady opisane w niniejszym regulaminie
  2. szkole  jazdy lub ośrodku  –  oznacza  to  Ośrodek Szkolenia Kierowców L-ka Jakub Frąszczak  wpisaną  przez Prezydenta Miasta Gdyni do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców pod numerem 00972262
  3. szkoleniu – oznacza szkolenie podstawowe, dodatkowe lub uzupełniające kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. (Dz. U. Nr 280 z  2016 r.).

§2

Ośrodek prowadzi szkolenie w zakresie kategorii AM, A1, A2, A i B.

§3

 1. Szkoła  jazdy  zobowiązuje  się  do  przeprowadzenia  szkolenia  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. (Dz. U. Nr 280 z  2016 r.).

§4

Kandydat na kierowcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia szkolenie musi:

 • posiadać Profl Kandydata na Kierowcę.
 • posiadać wymagany wiek: przyjęty na kurs może być kandydat, który w dniu rozpoczęcia kursu ukończył wymagany przepisami wiek 
 • kandydat niepełnoletni musi przedłożyć oświadczenie rodziców lub opiekunów, że wyrażają zgodę na przystąpienie do szkolenia.
 • posiadać orzeczenie lekarskie, przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do badania kierowców i kandydatów na kierowców pojazdów samochodowych, stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami silnikowymi

§5

 1. Osoba szkolona zobowiązuje się do poinformowania o swojej nieobecności na umówionym wcześniej szkoleniu praktycznym, nie później niż 24 godziny przed terminem tego szkolenia. W przypadku szkolenia zaplanowanego na poniedziałek, Osoba Szkolona zobowiązuje się do poinformowania o swojej nieobecności, nie później niż do poprzedzającej go soboty do godz. 14:00.
 2. W przypadku szkolenia praktycznego doszkalającego/uzupełniającego płatności należy dokonać nie później niż na 24 godziny przed umówionym spotkaniem. Szkolenie zaplanowane na poniedziałek należy opłacić najpóźniej do poprzedzającej go soboty do godz. 14:00. 
 3. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, osoba szkolona zobowiązuje się dokonać opłaty za nieodbyte szkolenie.
 4. W przypadku przystąpienia osoby szkolonej do szkolenia praktycznego w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka odurzającego osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie.
 5. W  przypadku  umyślnego  stworzenia,  przez  osobę  szkoloną,  zagrożenia  zdrowia  lub  życia  innych uczestników  ruchu  drogowego lub uczestników szkolenia,  osoba  szkolona  automatycznie  zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie.
 6. W przypadku umyślnego zniszczenia mienia ośrodka, osoba szkolona zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w całości pokrywającej wartość wyrządzonej szkody.
 7. Warunkiem otrzymania przez osobę szkoloną zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego kategorii B jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminów: teoretycznego i praktycznego.
 8. Osoba szkolona zobowiązuje się stawiać się punktualnie na wszystkie zajęcia z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

§6

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo do przerwania szkolenia.
 2. Jeżeli osoba szkolona przerwie szkolenie bez winy szkoły jazdy, ponosi w związku z tym opłaty zgodne podpisaną umową.
 3. Jeżeli  szkolenie  zostanie  przerwane  z  winy  szkoły  jazdy  to  osoba  nie  ponosi  opłat  za  część teoretyczną szkolenia. W stosunku do części praktycznej osoba szkolona ponosi opłaty tylko za odbyte szkolenie  w  przypadku  szkolenia  dodatkowego  lub  uzupełniającego.

§7

 1.  Opłata  za  szkolenie  zgodna  jest  z aktualnym  cennikiem  obowiązującym  w  szkole  jazdy  i  pomniejszona  o  ewentualne  rabaty przysługujące osobie szkolonej.
 2. Osoba szkolona zobowiązuje się uiścić opłatę za szkolenie w całości przed rozpoczęciem tego szkolenia lub płatność rozłożyć na nieoprocentowane raty, ustalone w umowie. Całość opłaty za kurs osoba szkolona musi opłacić najpóźniej do 10 godziny szkolenia praktycznego.
 3. W  przypadku  nieopłacenia  którejkolwiek  z  rat  szkolenie  zostaje wstrzymane do momentu zapłaty zaległości.
 4. Opłata za poprawkowy egzamin wewnętrzny praktyczny jest równa opłacie za dodatkową godzinę szkolenia praktycznego.
 5. Opłata  za  nieodbyte  z  winy  osoby  szkolonej  szkolenie  praktyczne  wynosi  tyle ile koszt 1h doszkalającej zgodnie z cennikiem za  każdą planowaną godzinę tego szkolenia.
 6. Opłata za wypowiedzenie umowy bez winy szkoły jazdy wynosi: 40,00 zł za każdą godzinę odbytego szkolenia teoretycznego oraz tyle ile koszt 1h doszkalającej zgodnie z cennikiem za każdą godzinę odbytego szkolenia praktycznego.
 7. W  przypadku  nieuregulowania  płatności  za  szkolenie  należność  zostanie  przekazana  firmie windykacyjnej.
 8. Zwrot środkow za niewykorzystaną część szkolenia przekazywany będzie w formie bonu/karty podarunkowej do wykorzystania w Ośrodku przez 12 miesiecy. 

§8

 1. Korzystanie z usług OSK L-ka jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 2. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

    kurs prawo jazdy Gdynia

l-ka Gdynia 881 60 10 10
 

Ośrodek Szkolenia Kierowców L-ka

ul. Starowiejska 41/43
81-363 Gdynia

 

KURS PODSTAWOWY B

 2799zł

KURS Z TEORIĄ W DOMU B

2799zł

KURS B AUTOMAT

2799zł

KURS EKSPRESOWY B

 3299zł

KURS INDYWIDUALNY B

3550zł

KURS ROZSZERZONY B

 3550

 

 

 

 

KURS Z TEORIĄ W DOMU A/A2/A1

2599zł 

KURS PODSTAWOWY AM

1000zł 

KURS Z TEORIĄ W DOMU AM

1000zł

 

 

 

DODATKOWA GODZINA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

60zł/godzina 

 

 DODATKOWE 

GODZINY 

DODATKOWA GODZINA JAZDY B

100zł/godzina

PAKIETY GODZIN JAZD DODATKOWYCH B

580zł/6godzin 950zł/10godzin
1800zł/20godzin

 

 

DODATKOWA GODZINA JAZDY B EKSPRES - DZIŚ DZWONISZ, DZIŚ JEŹDZISZ

140zł/godzina 

 

 

DODATKOWA GODZINA JAZDY B AUTOMAT

100zł/godzina

PAKIETY GODZIN JAZD DODATKOWYCH 
B AUTOMAT

580zł/6godzin 950zł/10godzin
1800zł/20godzin

 

 

 DODATKOWA GODZINA JAZDY A/A2/A1

 130zł/godzina

 600zł/5 godzin

 DODATKOWA GODZINA JAZDY AM

 130zł/godzina

600zł/5godzin

    

 

Polityka prywatności